آوریل 23, 2017
شعبه ی شرقی کتابخانه ی عمومی بوستون(ویلیام راون)

شعبه ی شرقی کتابخانه ی عمومی بوستون(ویلیام راون)

دارای چشم اندازی از نمای شیشه ای کتابخانه. سازه محوطه ی پارک را بسیار زیبا و معمارانه جلوه میدهد. اتاق مطالعه ی بدون ستون شامل فضاهای تعریف شده […]