آوریل 18, 2017

واژگان تخصصی معماری عمران قسمت دوم

accessibility=قابلیت دسترسی auto free zone=محدوده بدون اتومبیل auto restrictd=محدوده بسته بر روی اتومبیل automobile oriented city=شهر اتومبیل محور built environment=محیط مصنوع cadastral street pattern=الگوی خیابان کاداستری […]