آوریل 18, 2017

واژگان تخصصی معماری عمران قسمت اول

abstract=انتزاعی،خیالی،ذهنی artistic forms=اشکال هنری extract=استخراج،استخراج کردن aesthetic=زیبایی شناختی contemporary=معاصر civilization=تمدن،مدنیت،انسانیت primitive architecture=معماری اولیه urban=شهری،شهرنشین،شهرنشینی calculation=محاسبه،حساب،برآورد geometry=هندسه parallel=موازی natural light=نور طبیعی massing=توده additive=الحاقی hierarchy=سلسله مراتب formative ideas=ایده […]