آوریل 10, 2017

نور و تعامل

مس_اتولیس، یک دیوار تعاملی است که به حضور مردم پاسخ میدهد. نمایش بازخورد بر روی دیوار بصورت الگوهای نوری نمایان میشود. این دیوار مجهز به سنسور […]