آوریل 10, 2017

تعامل،دیوار،سایه

هنرمند دانمارکی بنام الیسون کار خود را با نام (ممکن است برخورد کنید) معرفی میکند. الیسون با معماری و دیوار های موزه بازی میکند و با […]