آوریل 22, 2017

طراحي طوفان فكري توسط الكس اسبورن در 60 سال پيش

طوفان فكري طوفان فكري 60 سال پيش توسط الكس اسبورن طراحي شد. اين روش یکی از تکنیکهای کاربردی حل مسأله است بدین ترتیب که اعضاي گروه […]