نام پروژه: مقبره شهدا گمنام
کاربری: مقبره
کارفرما: بنیاد حفظ اثار  و ارزش های دفاع مقدس
نوع پروژه: طراحی
سال : 1395