در بخش “امروز ما” به اتفاقات و جریانات امروز در دفتر می پردازیم و شما را از روش کار خود در شرکت باخبر می سازیم، چرا که ما معماری را با تمام وجود دنبال می کنیم و دمادم درگیر آن هستیم.