دوره زمانی معماری مدرن اولیه (Early Modern Architecture) از نیمه دهه 1880 تا اوایل جنگ جهانی اول، یعنی سال 1914 بود. و این دوره شامل مکاتبی از قبیل : مکتب شیکاگو، نهضت هنر نو و جنبش فوتوریسم بود.