عوامل متعددی مانند خردگرایی، توسعه علوم، توسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد. استفاده از مظاهر تکنولوژی، از جمله کاربرد فلز که ابتدا در پل سازی و سپس در ساختمان سازی شروع شد، در شکل گیری معماری مدرن موثر بود. نخستین نمایشگاه بین المللی در سال 1851 در هاید پارک لندن موسوم به قصر بلورین که سازه ایی فلزی داشت و از شیشه در آن استفاده شده بود موجب توجه به مصالح جدید و زبان جدیدی برای معماری شد.

نیاز به استفاده از سازه های فلزی و کاربرد شیشه در ساختمان های شیکاگو و تکوین مکتب شیکاگو در 1871 و نمایشگاه پاریس و 1889 و ساخت برج ایفل زمینه ایی مناسب برای استفاده از مصالح جدید فراهم کرد.

نهضت هنر نو از 1890 در هنرها و از  1890 تا 1910 در معماری موجب شکل گیری اصول مدرن در هنرها و معماری؛ از جمله عدم سنت گرایی، انتقاد از مکتب های تقلیدی، توجه به فرم های جدید، رویکرد به هنر و روح زمان و توجه به تولید آثار مدرن شد. برخی نهضت های ملهم از صنعت و تکنولوژی مانند فوتوریسم به موضوع سرعت، تحرک و استفاده از تکنولوژی توجه کردند.

بعد از جنگ جهانی نیاز به احداث شمار فراوانی از انواع ساختمان ها و کارایی اصول معماری مدرن برای ساختن بناهای زیاد موجب توسعه معماری مدرن شد.

گروپیوس، میس وندرو و لوکوربوزیه از معماران مشهور دوران مدرن متعالی بودند. لوکوربوزیه اصول پنجگانه مانند مرتفع تر ساختن بنا نسبت به زمین به کمک ستون، باغ روی بام، پلان آزاد، کاربرد پنجره کشیده و افقی و نمای آزاد و استفاده از سقف کنسول را از اصول معماری مدرن دانست.

به تدریج توجه به طبیعت در آثار معماری ارگانیک رایت و نیز توجه به تندیسگرایی در کارهای لوکوربوزیه و رایت موجب تنوع یافتن احجام ساده مدرن شد.

بروتالیسم و استفاده از مصالح به صورت عریان در شکل گیری بسیاری از آثار تاثیر گذاشت. از اواسط قرن بیستم در مورد اصول معماری مدرن شک پدید آمد. عده ایی به سادگی و یکنواختی بسیاری از آثار مدرن و عده ایی به بی توجهی آن به فرهنگ و تاریخ انتقاد کردند. انتقاد از مدرنیسم در دهه 60 قرن بیستم فزونی یافت و در ادامه آن پست مدرنیسم پدید آمد که برخی آن را ادامه مدرنیسم میدانند.

ساختارگرایی که در اوایل قرن بیستم شکل گرفته بود و مدتی مورد توجه برخی از هنرمندان و معماران بود، مورد انتقاد قرار گرفت و دیکانستراکشن پدید آمد. دهه 80 آیزرمن با طراحی مرکز هنری وکسنر اندیشه دیکانستراکشن را به عرصه معماری کشانید.

گسترش تکنولوژی منجر به شکلگیری مکتب دیگری با عنوان “های تک” و سپس کاربرد تکنولوژی همراه با ملاحظات زیست محیطی موجب پدید آمدن اکوتک شد. هندسه فراگتال و فولد از دیگر گرایش های پدید آمده در معماری غرب به شمار می آیند. این روند ادامه خواهد یافت، و میتوان انتظار داشت که شکل گیری برخی اندیشه های فلسفی، روانشناسی یا بعضی از ابداعات تکنولوژیک و مانند آن میتواند بر روی شکلگیری فضاها و سبک های معماری موثر واقع شود. البته باید توجه داشت که بسیاری از سبک ها، مکتب ها یا نظریه ها و گرایش ها تنها در برخی از انواع فضاهای معماری یا شهری و فقط گاه توسط گروه یا عده معدودی از معماران و برای مدتی محدود مورد علاقه قرار میگیرد و نباید پنداشت که تمام نظریه ها و گرایش ها لزوماَ جنبه ایی عام و جهانی میابند.

اما آنچه در ایران و برخی از کشورها رخ میدهد غالباَ به علت عدم شناخت عمیق و تحلیلی، به شکل نوعی تقلید است و تجربه نشان داده که از اوایل قرن چهارده شمسی تاکنون در زمینه طراحی معماری کمتر موفق به نظریه پردازی و ابداعات اصیلی که به صورت گسترده مورد توجه جامعه حرفه ای قرار گیرد، شده ایم البته این نکته به این معنی نیست که در جامعه حرفه ای، معماران برجسته و صاحب نظر وجود ندارد.

اکتبر 15, 2018

طراحی خلاقانه ی بنای compound house

طراحی پروژه compound house سایبان با صفحات مسی و کف بتنی اولین بازدید ما از سایت در Brighton شرایطی رایج در بسیاری از حومه ها را […]