آوریل 18, 2017

واژگان تخصصی معماری عمران قسمت دوم

accessibility=قابلیت دسترسی auto free zone=محدوده بدون اتومبیل auto restrictd=محدوده بسته بر روی اتومبیل automobile oriented city=شهر اتومبیل محور built environment=محیط مصنوع cadastral street pattern=الگوی خیابان کاداستری […]
آوریل 18, 2017

واژگان تخصصی معماری عمران قسمت اول

abstract=انتزاعی،خیالی،ذهنی artistic forms=اشکال هنری extract=استخراج،استخراج کردن aesthetic=زیبایی شناختی contemporary=معاصر civilization=تمدن،مدنیت،انسانیت primitive architecture=معماری اولیه urban=شهری،شهرنشین،شهرنشینی calculation=محاسبه،حساب،برآورد geometry=هندسه parallel=موازی natural light=نور طبیعی massing=توده additive=الحاقی hierarchy=سلسله مراتب formative ideas=ایده […]
آوریل 18, 2017

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری تاریخ شروع : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶    تاریخ خاتمه : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶    مکان برگزاری : […]
آوریل 17, 2017

کتاب اسکیس با مداد نوشته ی توماس ونگ

معرفی کتاب اسکیس با مداد نوشته ی توماس ونگ کتاب مفید جهت آموزش اسکیس از پایه و همچنین آموزش عناصر مانند درخت، آب و ….. . فهرست […]