می 3, 2017
خانه لاگارتیکسا واقع در روستایی در شمال پرتقال، 2016

خانه لاگارتیکسا واقع در روستایی در شمال پرتقال 2016

خانه لاگارتیکسا واقع در روستایی در شمال پرتقال واقع در روستایی در شمال پرتقال، در میان زمین های زراعی و جنگل های کاج است. برای یک […]
می 3, 2017
ساختمان مسکونی پورتالز، مکزیک، 2015

ساختمان مسکونی پورتالز، مکزیک، 2015 مساحت 400 مترمربع

ساختمان مسکونی پورتالز، مکزیک، 2015 چگونه خانه ای در یک سایت اما با خدمات مختلف برای دوازده خانواده طراحی کنیم؟ هدف این پروژه تعریف دوباره ی […]
می 3, 2017
عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی قسمت دوم

عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی قسمت دوم

عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی معماری ایرانی یکی از جلوه گاه های هنر است که در گوشه گوشه ی ایران در بناها  دلبری می […]
می 2, 2017
عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی قسمت دوم

عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی قسمت اول

عناصر مهم و حائز اهمیت در معماری ایرانی معماری ایرانی یکی از جلوه گاه های هنر است که در گوشه گوشه ی ایران در بناها  دلبری می […]