می 15, 2017

ساختمان وزارت کشور خیابان دکتر فاطمی

ساختمان وزارت کشور که میزبان وزارت کشور ایران است با معماری یگانه خود در خیابان فاطمی شهر تهران جای گرفته است. مهم‌ترین و بزرگترین ساختمانی که […]
می 14, 2017
ساختمان وزارت امور خارجه

ساختمان وزارت امور خارجه1 ،گابریل گورکیان

ساختمان وزارت امور خارجه 1 بررسی معماری دیپلماتیک ایران به راستی ناقص می ماند اگر در روندپیش رو به ساختمان فعلی وزارت امور خارجه نمی پرداختیم […]
می 14, 2017
گابریل-گورکیان

گابریل گورکیان معمار جنبش مدرن

گابریل گورکیان زاده ۲۱ نوامبر ۱۸۹۲ در استانبول امپراتوری عثمانی – درگذشت ۲۹ اکتبر ۱۹۷۰ در آنتیب فرانسه از پایه گذاران معماری نوین در ایران بود. […]
می 14, 2017
پیشگامان جنبش مدرن

پیشگامان جنبش مدرن معماری معاصر ایران وارطان هاوانسیان، گابریل گوركیان و پل آبكار

پیشگامان جنبش مدرن معماری معاصر ایران پیرامون معماران پیشرو نهضت مدرن معماری ایران؛ وارطان هاوانسیان، گابریل گوركیان و پل آبكار تاریخ نگاران و صاحب نظران معماری […]